CUỘC THI TUYỂN CHỌN
phương án thiết kế & quy hoạch kiến trúc
Quảng trường trung tâm thành phố Đà Nẵng

BÌNH CHỌN PHƯƠNG ÁN DỰ THI

Tổ chức

Ban tổ chức cuộc thi

Theo Quyết định số 8081/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

1. Ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng                                                                    : Trưởng ban

2. Ông Trần Văn Sơn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng                                                        : Thành viên

3. Ông Tô Văn Hùng – Trưởng ban quản lý Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng                                    : Thành viên

4. Ông Nguyễn Viết Vĩnh – Trưởng Phòng quản lý Đô thị UBND thành phố Đà Nẵng                                           : Thành viên

5. Ông Bùi Huy Trí  – Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng : Thành viên

6. Ông Nguyễn Hữu Sỹ  – Trưởng phòng Quản lý Kiến trúc đô thị, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng                  : Thành viên

7. Ông Lê Tự Gia Thạnh – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Đà Nẵng                                         : Thành viên

8. Ông Trần Văn Nam – Giám đốc Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng                                                  : Thành viên.

9. Ông Nguyễn Văn Quốc – Phó Trưởng phòng Quản lý Kiến trúc đô thị, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng        : Thành viên.

  • Văn phòng ban tổ chức: 

  • Website của cuộc thiwww.danangsquare.com

  • Email ban tổ chức: danangsquare.tttv@gmail.com

Hội đồng tuyển chọn

Theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 10/02/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

 HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

1. KTS. Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng               : Chủ tịch Hội đồng

2. ThS.KTS. Vũ Quang Hùng – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng                : Thành viên

3. TS.KTS.Tô Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng : Thành viên  

4. KTS. Hoàng Quang Huy - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng                                                         : Thành viên

5. KTS. Thái Ngọc Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng                                                                                      : Thành viên

6. KTS. Bùi Huy Trí - Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng                             : Thành viên

7. ThS.KTS. Lê Tự Gia Thạnh -  Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Đà Nẵng                                                            : Thành viên

8.KTS. Phan Đức Hải - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng                                                           : Thành viên

9. KS. Phan Văn Chương:  Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng                                               : Thành viên

10.TS. Nguyễn Hồng Ngọc - Đại diện Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng                                                                                      : Thành viên

11. ThS. KTS. Hoàng Hà - Đại diện Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng                                                                                              : Thành viên

QUY CHẾ THI TUYỂN

QUY CHẾ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm Quyết định số 8078/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

1. Các căn cứ pháp lý :

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ thông tư 13/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ xây dựng Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

Căn cứ thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ xây dựng về hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị và thông tư 16/2013/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 06/2013/TT-BXD;

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

Thông báo số 95-TB/TU ngày 28/6/2016 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng kết luận tại phiên họp 23/6/2016;

Công văn số 6296/UBND-QLĐTh ngày 25/7/2016 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc quy hoạch khu Quảng trường trung tâm thành phố;

  Công văn số 6335/SXD-QLKT ngày 02/8/2016 của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng về việc quy hoạch khu Quảng trường Trung tâm thành phố;

2. Mục đích thi tuyển :

- Tìm kiếm ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc tối ưu nhất cho Quảng trường Trung tâm Thành phố Đà Nẵng;

- Phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường Trung tâm thành phố phải hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu nhất của thành phố với các chức năng là địa điểm tổ chức các hoạt động lớn về chính trị, văn hóa, thể thao, giải trí…tổ hợp không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, hình ảnh đại diện cho kiến trúc đô thị thành phố Đà Nẵng;

3. Thông tin chung về cuộc thi:

- Hình thức thi tuyển : Thi tuyển hạn chế, mời các đơn vị quốc tế tham gia dự thi ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường Trung tâm thành phố và một số đơn vị khác trong nước (tối thiểu 5 đơn vị).

- Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Xây Dựng thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị tham mưu tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng;

- Ban tổ chức cuộc thi: Gồm các thành viên là Lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các Sở, ban ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng.

- Hội đồng tuyển chọn: Gồm các thành viên là những chuyên gia và cán bộ quản lý trong các lĩnh vực: Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Giao thông, Kinh tế do Ban Tổ chức cuộc thi tham mưu, đề xuất.

4. Yêu cầu của cuộc thi:

- Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển phương án phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Các đơn vị tham gia dự thi phải nhận thức đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong dự thi để lựa chọn các Kiến trúc sư, Kỹ sư chuyên ngành có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cao nghiên cứu và đề xuất phương án thiết kế có chất lượng đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật quy định tại nhiệm vụ thiết kế.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế được Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.

- Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi.

- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.

5. Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi hoặc trong Hội đồng tuyển chọn, Tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi) có đủ các điều kiện sau đây đều được quyền tham gia dự thi:

- Các tổ chức tư vấn thiết kế, công ty độc lập, liên danh, liên doanh hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản liên danh phải quy định một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phải được gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm.

- Đã thiết kế ít nhất một công trình có quy mô tương tự, có tính pháp lý ( kèm theo ảnh chụp tổng thể kiến trúc công trình đó).

- Một số giải thưởng hoặc bằng khen về chất lượng thiết kế công trình có quy mô tương tự (nếu có).

- Số lượng từng loại cán bộ như chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm/chủ trì thiết kế, kỹ sư cán bộ kỹ thuật chuyên môn thuộc các lĩnh vực (có kèm theo lý lịch của từng người với các điểm chính như tên, tuổi, nghề nghiệp, thâm niên công tác, trình độ đào tạo, các công việc đã làm tương tự, dự kiến công việc, vị trí được giao…) đảm bảo phù hợp với yêu cầu quy mô công trình.

6. Nhiệm vụ thiết kế: Theo Quyết định số 8078/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

7. Kế hoạch tổ chức thi tuyển:

  • Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Theo kế hoạch thi tuyển được phê duyệt.
  • Thời gian tổ chức thi tuyển: Theo kế hoạch thi tuyển được phê duyệt.

8. Nơi tiếp nhận hồ sơ và tổ chức cuộc thi:

- Hồ sơ dự thi gửi về Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng,

- Địa chỉ: số 107 Lê Sát, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Số điện thoại: 05113797925; 05113621925

- Địa điểm tổ chức cuộc thi: Theo kế hoạch thi tuyển được phê duyệt.

9. Hồ sơ dự thi:

9.1. Yêu cầu chung:

- Mỗi đơn vị tham gia không quá 02 phương án thiết kế. Các phương án thiết kế bao gồm bản vẽ, thuyết minh, khái toán kinh phí đầu tư, phối cảnh công trình và băng video clip.

- Mỗi phương án thi tuyển gồm 03 bộ hồ sơ (có kèm theo file mềm ghi đĩa), được đựng trong 01 phong bì dán kín, bên ngoài phải ghi rõ tên đơn vị tham gia dự thi, địa chỉ liên lạc (địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại).

- Trong hồ sơ dự thi có bản tóm tắt năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia dự thi trong lĩnh vực thiết kế. Hồ sơ dự thi không để tên đơn vị và tác giả mà ghi bằng ký hiệu (3 con số) do đơn vị tư vấn tự chọn và ghi tại phía trên bên trái hồ sơ (Ban Tổ chức sẽ ghi mã hiệu khi nhận hồ sơ).

- Hồ sơ dự thi không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ bị loại và không hoàn trả lại.

9.2. Nội dung hồ sơ dự thi:

a.Thuyết minh phương án dự thi:

- Bản đồ, sơ đồ phân tích hiện trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm năng khu vực nghiện cứu, có các phụ lục, thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan).

- Bản thuyết minh ý tưởng thiết kế.

b. Bản vẽ phương án dự thi:

Mặt bằng tổng thể phạm vi nghiên cứu trực tiếp;

- Tổng mặt bằng thiết kế chi tiết không gian quảng trường;

- Các bản vẽ chi tiết các kết nối với các vị trí đề xuất; giải pháp thiết kế;

- Giải pháp cho chợ Hàn;

- Các giải pháp (điều chỉnh) cho các tuyến phố, ô phố lân cận;

- Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể phối cảnh chi tiết minh họa;

- Các bản vẽ tổ chức và thiết kế hạ tầng;

- Khái toán kinh phí đầu tư thực hiện;

* Ghi chú : khuyến khích các hình thức thể hiện khác như làm phim, mô hình.

c. Khái toán phương án dự thi:

Nêu rõ khái toán tổng kinh phí đối với từng phương án (bao gồm cả chi phí thiết kế và các chi phí khác có liên quan), thể hiện suất đầu tư từng hạng mục, cơ sở tính toán đồng thời phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế, tình hình tài chính, phương thức đầu tư của dự án.

d. Thành phần hồ sơ:

Các đơn vị tư vấn thiết kế tham gia dự thi ngoài hình thức, số lượng hồ sơ quy định; cần gửi kèm đĩa CD chứa các file liên quan, ...

10. Ngôn ngữ, tiền tệ sử dụng:

- Tiếng Việt là ngôn ngữ chính.

- Các đơn vị có hồ sơ dự thi bằng tiếng nước ngoài, phải gửi kèm theo 01 bộ bản dịch bằng tiếng Việt.

- Đồng tiền sử dụng trong hồ sơ: Việt Nam đồng (VNĐ).

11. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải nhất: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- 01 Giải nhì: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- 01 Giải ba: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).

- Giá trị giải thưởng nêu trên đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận giải thưởng phải nộp theo quy định hiện hành của Nhà Nước.

 - Kinh phí này sẽ được gửi đến các đơn vị sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả cuộc thi và các đơn vị dự thi hoàn tất các thủ tục tài chính cần thiết.

12. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân dự thi:

- Tổ chức, cá nhân có phương án xếp hạng nhất được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Trường hợp không thương thảo được hoặc tổ chức, cá nhân tự nguyện không tiếp tục tham gia thì tổ chức, cá nhân của phương án được xếp hạng tiếp theo được chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng.

- Nếu không có đủ điều kiện năng lực thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Trường hợp đơn vị có phương án được lựa chọn từ chối thực hiện các bước thiết kế tiếp theo thì cấp quyết định đầu tư lựa chọn nhà thầu thiết kế phù hợp để thực hiện.

- Các đơn vị dự thi phải thực hiện đúng những điều quy định trong quy chế này. Trường hợp đơn vị khi tham gia thi tuyển đã sao chép hoặc sử dụng lại một phần đồ án kiến trúc của các tác giả khác phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tác giả sáng tạo ra đồ án đó.

- Tổ chức, cá nhân có phương án dự thi được chọn, có trách nhiệm hoàn chỉnh phương án thiết kế theo ý kiến đóng góp của Hội đồng thi tuyển và ý kiến kết luận của Lãnh đạo thành phố (hoặc cơ quan được uỷ quyền).

- Tổ chức, cá nhân không được sử dụng phương án đạt từ giải ba trở lên tại cuộc thi này vào bất kỳ cuộc thi khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của cấp quyết định đầu tư.

13.Thành phần Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng cố vấn chuyên môn và Hội đồng tuyển chọn :

- Thành phần Ban tổ chức cuộc thi: Theo Quyết định số 8081QĐ-UBND ngày 22 /11/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Thành phần Hội đồng tuyển chọn: Theo Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày22/11/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

14. Trình tự tổ chức cuộc thi:

- Mỗi phương án dự thi (tương ứng với mỗi hồ sơ dự thi) sau khi được tiếp nhận sẽ được Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng đánh số thứ tự theo thời gian tiếp nhận.

- Mã số dự thi, địa điểm, thời gian báo cáo sẽ được Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng thông báo đến các đơn vị có hồ sơ đạt yêu cầu tại trụ sở Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng, địa chỉ email của đơn vị cung cấp và trên website Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng http://sxd.danang.gov.vn và www.danangsquare.com trước 05 ngày so với thời điểm báo cáo.

- Các đơn vị dự thi cử đại diện đến trực tiếp thuyết trình phương án dự thi hoặc uỷ quyền cho đơn vị khác chịu trách nhiệm báo cáo.

- Đơn vị dự thi được làm quen với địa điểm báo cáo và kiểm tra sự tương thích máy tính (do đơn vị dự thi chuẩn bị) với các thiết bị trình chiếu (do Ban Tổ chức chuẩn bị) trước 01 ngày báo cáo.

- Mỗi đơn vị dự thi dự kiến sẽ có khoảng 15 đến 20 phút để trình bày 01 phương án (bao gồm cả thời gian cho phiên dịch nếu có). Sau phần trình bày của mỗi đơn vị dự thi, Hội đồng thi tuyển sẽ đặt các câu hỏi làm rõ nếu thấy cần thiết.

- Nội dung báo cáo yêu cầu ngắn gọn, nhanh, đầy đủ; trả lời đúng nội dung các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

- Chỉ những đơn vị có hồ sơ nộp cho Ban Tổ chức đúng thời gian quy định, đạt yêu cầu mới được đưa vào xét chọn và sắp xếp báo cáo.

- Những đơn vị có nộp hồ sơ dự thi nhưng do điều kiện bất khả kháng không tham dự báo cáo, Tổ kỹ thuật giúp việc có trách nhiệm báo cáo để Hội đồng thi tuyển được biết.

15. Tiêu chí đánh giá phương án dự thi

- Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

- Năng lực, kinh nghiệm của tổ chức tư vấn.

- Tiêu chí về ý tưởng thiết kế (giải pháp quy hoạch , hình dáng kiến trúc, công năng sử dụng, tính thẩm mỹ, biện pháp thi công, duy tu bảo dưỡng, ...).

- Tiêu chí về kinh tế.

16. Cơ cấu chấm điểm: Chấm theo thang điểm 100; cụ thể:

- Năng lực của đơn vị tư vấn:                   Tối đa 10 điểm

- Giải pháp về ý tưởng thiết kế:               Tối đa 80 điểm

Trong đó:                                           

+ Giải pháp quy hoạch

Tối đa 30 điểm

+ Giải pháp kiến trúc

Tối đa 30 điểm

+ Giải pháp kết cấu, công nghệ

và thời gian thi công

Tối đa 20 điểm

- Kinh phí xây dựng, hiệu quả kinh tế:          Tối đa 10 điểm

17. Quy trình xét chọn, công bố kết quả:

- Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu chí quy định trong Quy chế Hội đồng và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án xếp hạng nhất.

- Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng tham gia ký xác nhận và gửi Ban tổ chức cuộc thi để tổng hợp, báo cáo cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

- Trường hợp cấp quyết định đầu tư cần nghe chi tiết thì chỉ những phương án có thứ hạng cao mới được chọn báo cáo (dự kiến 03 phương án xếp hạng cao nhất). Đơn vị tư vấn được chọn có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để báo cáo khi có yêu cầu.

- Trường hợp không có phương án đáp ứng được các yêu cầu như mục tiêu và quy định trong Quy chế thi tuyển, Ban tổ chức cuộc thi báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định tổ chức thi lại.

- Kết quả đánh giá, xếp hạng sẽ được Ban tổ chức cuộc thi công bố công khai sau cuộc thi.

- Căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng thi tuyển, Ban tổ chức thi tuyển tổng hợp, báo cáo kết quả thi tuyển và đề xuất phương án chọn để cấp quyết định đầu tư phê duyệt và công bố công khai.

- Các đơn vị tư vấn tham gia dự tuyển không có quyền yêu cầu Hội đồng tuyển chọn, Ban tổ chức thi tuyển giải trình về việc chấm điểm và xếp hạng các phương án dự thi.

18. Nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi: Từ nguồn kinh phí chuẩn bị đầu tư cho dự án được phê duyệt tại Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

19. Hồ sơ cung cấp cho các đơn vị tham gia dự thi:

- Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi (theo mẫu đính kèm).

- Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng cung cấp:

+ Bản đồ giới hạn phạm vi nghiên cứu.

+ Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan

+ Bản đồ hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Nhiệm vụ thiết kế thi tuyển.

- Quy chế thi tuyển thiết kế.

- Hồ sơ mời thi tuyển.

- Các số liệu, tài liệu tham khảo: Bản vẽ địa hình, mặt bằng hiện trạng khu vực xây dựng công trình.

20. Bảo mật, quyền sở hữu:

- Hồ sơ của các đơn vị tham gia dự thi được Ban Tổ chức thi tuyển bảo mật trong suốt thời gian luu trữ, đảm bảo dấu niêm phong khi gửi cho Hội đồng thi tuyển.

- Cấp quyết định đầu tư là chủ sở hữu các phương án đạt giải.

- Các tổ chức, cá nhân có phương án dự thi phải chịu trách nhiệm bản quyền về ý tưởng, phần cứng, phần mềm sử dụng đối với bên thứ ba trong trường hợp có khiếu nại. Nếu các vi phạm về bản quyền gây thiệt hại cho Ban tổ chức thì tổ chức, cá nhân đó phải bồi thường các thiệt hại gây ra.

21. Liên hệ giải đáp:

Các đơn vị tư vấn có những yêu cầu và thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ theo các địa chỉ sau đây:

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng:

- Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

- Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0511.3565566; 0511.3822106

- Ông: Nguyễn Văn Quốc, Phó Trưởng phòng Quản lý kiến trúc;

- Số điện thoại: 0919091118.

- Email: quocnvl@danang.gov.vn hoặc quocsxd@gmail.com.

- Website: http://sxd.danang.gov.vn.

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng:

- Địa chỉ: số 107  Lê Sát, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0511. 3797925; 05113621925

- Ông: Trần Văn Nam, Giám đốc;

- Số điện thoại: 0905.115.577;

- Email: namtu126@gmail.com./.

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 8078/QĐ - UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

1. Các căn cứ pháp lý :

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

 Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ thông tư 13/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ xây dựng Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

Căn cứ thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ xây dựng về hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị và thông tư 16/2013/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 06/2013/TT-BXD;

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

Thông báo số 95-TB/TU ngày 28/6/2016 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng kết luận tại phiên họp 23/6/2016;

Công văn số 6296/UBND-QLĐTh ngày 25/7/2016 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc quy hoạch khu Quảng trường trung tâm thành phố;

Công văn số 6335/SXD-QLKT ngày 02/8/2016 của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng về việc quy hoạch khu Quảng trường Trung tâm thành phố.

2. Mục đích thiết kế:                             

- Lựa chọn được phương án quy hoạch thiết kế đầu tư xây dựng tối ưu nhất, nhằm tạo vẻ đẹp đặc sắc hài hòa trong tổng thể khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trong tương lai;

3. Phạm vi xây dựng: Khu vực quy hoạch Quảng trường Trung tâm thành phố có ranh giới thuộc các phường Hải Châu 1, quận Hải Châu (có sơ đồ vị trí kèm theo). Khu đất được giới hạn như sau:

+  Phía Đông: Giáp đường Bạch Đằng, B=37,5m

+ Phía Tây: Giáp đường Phan Châu Trinh, B=20,5m

+ Phía Nam: Giáp đường Nguyễn Thái Học, B=18,5m

+ Phía Bắc: Giáp đường Hùng Vương, B=22m

Tổng diện tích đất nghiên cứu khoảng: 4,4 ha.

4. Phạm vi nghiên cứu tổng thể :

  Xem xét các mối quan hệ tổng thể của toàn thành phố trong đó lưu ý đến các công trình, hiện hữu xung quanh, các dự án đã và sẽ triển khai xung quanh ranh giới nghiên cứu trực tiếp.

                                   

5. Nguyên tắc, yêu cầu chung: thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường Trung tâm phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu sử dụng, tạo vẻ đẹp đặc sắc hài hoà trong tổng thể khu vực.

- Phương án thiết kế Quy hoạch, Kiến trúc Quảng trường Trung tâm thành phố phải hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu nhất của thành phố với các chức năng là địa điểm tổ chức các hoạt động lớn về chính trị, văn hóa, thể thao, giải trí… là tổ hợp không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, hình ảnh đại diện cho kiến trúc đô thị thành phố Đà Nẵng.

- Giải pháp thiết kế Quảng trường Trung tâm thành phố cần đảm bảo yêu cầu: tổ chức xây dựng Quảng trường là một không gian công cộng lớn, là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội văn hóa, chính trị và các hoạt động thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách, là một điểm đến năng động về đêm, là một không gian công cộng đa năng và đa dạng với sự kết hợp những yếu tố kiến trúc, cảnh quan công trình, cảnh quan cây xanh.

- Đáp ứng được các yêu cầu về ý nghĩa, chức năng của công trình, cảnh quan khu vực, đồng thời dự báo được các biến động có thể gặp trong tương lai, bảo đảm khả năng thích dụng lâu dài.

6. Các yêu cầu về thiết kế:

- Xác định tính chất, chức năng, ý nghĩa nổi trội của Quảng trường trong tổng thể mạng không gian công cộng;

- Xác định giải pháp tổ chức không gian quảng trường đạt các tiêu chí: độc đáo, thú vị, đa năng, tiết kiệm, khả thi, phù hợp với bối cảnh khu vực về cảnh quan, hình thái, khí hậu;

- Đề ra các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho khu vực này;

- Có giải pháp đậu đỗ xe;

- Đề xuất tầm nhìn và phương án kết nối phương tiện giao thông công cộng (tàu điện ngầm trong tương lai);

- Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế cho từng hạng mục công trình cụ thể;

- Đề xuất phương án cải tạo các khu phố dọc theo ranh giới quy hoạch và các khu phố lân cận. Xây dựng các chỉ tiêu quản lý kiến trúc cho các khu vực xung quanh dự án, nhằm có sự kết nối cả về hình thức và công năng với các công trình lân cận;

- Đề xuất các phương án kết nối, liên thông về: không gian, cảnh quan, giao thông, chức năng và đối với các với các đồ án lân cận (lưu ý cả tầng trệt, tầng ngầm và tầng cao của các công trình nhà cao tầng đang triển khai như : khu phức hợp Viễn Đông Merdian tower, khu thương mại chung cư cao tầng An Cư Đông Á, khu phức hợp Vũ Châu Long …)

- Đề xuất các dịch vụ, các hoạt động giao lưu, đặc biệt lưu ý các hoạt động về đêm, có sự kết nối với các tuyến phố đêm xung quanh dự án như tuyến phố ăn đêm Phạm Hồng Thái, tuyến phố mua sắm thời trang Lê Duẩn, tuyến phố đi bộ ven sông Hàn…

- Đề xuất các phương án tiếp cận hợp lý với khu vực quảng trường, lưu ý kết nối với quy hoạch các tuyến xe buýt của thành phố, các tuyến metro trong tương lai, khu vực để xe ô tô, xe máy;

- Các giải pháp hạ tầng liên quan như: tiếp cận – thoát người (capacity), đỗ xe, điện nước thoát nước;

- Xác định giải pháp kết nối quảng trường với sông Hàn, đưa ra giải pháp tối ưu cho bài toán “ chợ Hàn”;

- Công trình được xây dựng đảm bảo các trang thiết bị tiện nghi hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của quảng trường;

- Các kịch bản hoạt động, khai thác sử dụng quảng trường;

- Tính khả thi về kỹ thuật, tài chính;

- Xác định nhu cầu đầu tư, giai đoạn đầu tư các hạng mục ưu tiên đầu tư, nhu cầu sử dụng đất và tính toán hiệu quả kinh tế;

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường kèm các giải pháp bảo vệ môi trường;

7. Các yêu cầu đối với phương án dự thi :

a. Phần thuyết minh :                       

- Bản đồ, sơ đồ phân tích hiện trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm năng khu vực nghiện cứu, có các phụ lục, thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan).

- Bản thuyết minh ý tưởng thiết kế.

  b. Phần bản vẽ :

Mặt bằng tổng thể phạm vi nghiên cứu trực tiếp;

- Tổng mặt bằng thiết kế chi tiết không gian quảng trường;

- Các bản vẽ chi tiết các kết nối với các vị trí đề xuất; giải pháp thiết kế;

- Giải pháp cho chợ Hàn;

- Các giải pháp (điều chỉnh) cho các tuyến phố, ô phố lân cận;

- Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể phối cảnh chi tiết minh họa;

- Các bản vẽ tổ chức và thiết kế hạ tầng;

- Khái toán kinh phí đầu tư thực hiện;

* Ghi chú : khuyến khích các hình thức thể hiện khác như làm phim, mô hình.

c. Khai toán và mức toán đầu tư của dự án:

- Lập khai toán tính kinh phí đầu tư và phân kỳ đầu tư.

- Nêu rõ khái toán tổng kinh phí đối với từng phương án (bao gồm cả chi phí thiết kế và các chi phí khác có liên quan), thể hiện suất đầu tư từng hạng mục, cơ sở tính toán đồng thời phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế, tình hình tài chính, phương thức đầu tư của dự án.

- Các phương án kiến trúc phải có thuyết minh, bản vẽ, hình phối cảnh công trình (ban ngày và ban đêm), tóm tắt tiến độ thi công các hạng mục công trình./.

Kế hoạch thi tuyển

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Stt

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

Công tác chuẩn bị (công bố cuộc thi, tiếp nhận đăng ký)

01/10/2016

31/12/2016

Trên các phương tiện thông tin và đơn vị tổ chức

2

Xét chọn và mời các đơn vị đủ năng lực tham gia

03/01/2017

03/02/2017

Sở Xây dựng 

Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng 

3

Các đơn vị thực hiện bài thi

03/02/2017

03/04/2017

 

4

Tiếp nhận sản phẩm dự thi

04/04/2017

Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng

5

Triển lãm và lấy ý kiến cộng đồng

05/04/2017

15/04/2017

Dự kiến tại Trung tâm hành chính Thành phố

6

Các đơn vị bảo vệ phương án trước hội đồng thi tuyển

05/04/2017

10/04/2017

(BTC sẽ công bố sau)*

7

Hội đồng Tuyển chọn họp đánh giá phương án

11/04/2017

(BTC sẽ công bố sau)*

8

Công bố, trao giải thưởng cho các đơn vị 

26/04/2017

(BTC sẽ công bố sau)*